Cáp ngầm 5 lõi với lõi tiếp địa nhỏ hơn 0.6/1kV – Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC

Đặt hàng