Gối Đỡ

Dùng để giữ cố định, tạo khoảng cách giữa các đường ống. có loại gối đỡ 1 đường ống và loại gối đỡ nhiều đường ống.
Gối đỡ bằng bê tông nên sử dụng khi thi công đường cáp ngầm 110kV – 220kV để tạo khoảng cách giữa các pha.

Đặt hàng