Ống luồn dây điện dẹt

Mã số Diễn giải
VGA60/01
Ống luồn dẹt 60mm x 22mm – chiều dài 2m
VGA60/02 Ống luồn dẹt 60mm x 40mm – chiều dài 2m
VGA80 Ống luồn dẹt 80mm x 40mm – chiều dài 2m
VGA80/02 Ống luồn dẹt 80mm x 60mm – chiều dài 2m
VGA100/01 Ống luồn dẹt 100mm x 27mm – chiều dài 2m
VGA100/02 Ống luồn dẹt 100mm x 40mm – chiều dài 2m
VGA100/03 Ống luồn dẹt 100mm x 60mm – chiều dài 2m
Đặt hàng