Ống Luồn Tròn SP (BS EN 61386-21; IEC 61386-21)

Ống luồn tròn SP
Độ dài: 2,92m/cây
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS EN 31386-21; IEC 61386-21
(Để đặt hàng ống có vạch màu: Thêm ký hiệu màu vào sau mã sản phẩm.
Màu đỏ (D), màu cam (DC), màu vàng (V), màu xanh lá (XL), màu xanh dương (XD).
Ví dụ: SP9016L/V:  Ống SP9016L có vạch vàng).

Đặt hàng