Ống Nối Kiểu H

Dùng để nối ống nhựa xoắn HDPE-SP với các loại ống khác

Đặt hàng