Tủ kết nối ( loại sử dụng trong nhà)

Mã số: CE1
Tủ kết nối dùng cho MCCB tổng từ 40 – 125A
Mã số: CE2
Tủ kết nối dùng cho MCCB tổng từ 1600 – 250A

 

Danh sách các sản phẩm
Mã số Đơn giá

 

 

Đặt hàng